Skip to content

Kommuniké från Pricer AB:s årsstämma 2018

Share:

Vid årsstämman i Pricer AB (publ) den 26 april 2018 beslutades följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 • att disponera de till stämmans förfogande stående medlen så att 55 133 325 kronor lämnas i utdelning (motsvarande 0,50 kronor per aktie) och återstoden om avrundat 273 262 910 kronor överförs i ny räkning.
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
 • att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter
 • att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med
 • 495 000 kronor till ordförande och 220 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
 • att genom omval utse Bernt Ingman, Hans Granberg, Jenni Virnes och Jonas Guldstrand, och genom nyval utse Thomas Krishan, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bernt Ingman omvaldes till styrelseordförande
 • att genom omval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma
 • arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • att anta ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare varigenom deltagarna efter en initial investering i aktier av serie B erhåller en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie av serie B. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 460 650 aktier av serie B
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Pricers hemsida, www.pricer.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, tillförordnad VD, Pricer AB: +46 505 582 00.

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 08:00 CET.  

Bifogade filer