Skip to content

Kommuniké från Pricer AB’s årsstämma 2017

Share:

Vid årsstämman i Pricer AB (publ) den 27 april 2017 beslutades följande: · att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning...

Vid årsstämman i Pricer AB (publ) den 27 april 2017 beslutades följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 • att disponera de till stämmans förfogande stående medlen så att 55 021 237 kronor lämnas i utdelning (motsvarande 0,50 kronor per aktie) och återstoden om 313 272 840 kronor överförs i ny räkning.
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
 • att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter
 • att genom omval utse Bo Kastensson, Hans Granberg, Bernt Ingman, Olof Sand och Jenni Virnes, och genom nyval utse Jonas Guldstrand, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christina Åqvist har avböjt omval. Bo Kastensson omvaldes till styrelseordförande
 • att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 495 000 kronor till ordförande och 220 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
 • att genom omval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer intill slutet av nästa årsstämma
 • arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • att anta ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare varigenom deltagarna efter en initial investering i aktier av serie B erhåller en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie av serie B. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 274 000 aktier av serie B
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Pricers hemsida, www.pricer.com

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Renulf, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00
Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, +46 70 287 00 68

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:30 CET.  

Bifogade filer