Skip to content

KALLELSE

Share:

PRESS RELEASE från Pricer AB (publ) 11 april 2007 Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007, klockan 17.00,...

PRESS RELEASE
från Pricer AB (publ) 11 april 2007


Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007, klockan 17.00, Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2007,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 4 maj 2007, klockan 16.00, under adress: Pricer AB (publ), Bergkällavägen 20-22, 192 79 Sollentuna eller per telefon 08-505 582 00 eller telefax 08-505 582 01 eller per e-post info@pricer.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 3 maj 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Ärenden

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören i Pricer AB.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Emissionsbemyndigande.
15. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag:

Punkt 10 och 11: Valberedningens arbete är ännu inte slutfört. Bolaget kommer offentliggöra förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvodesnivåer så snart de föreligger.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast i samband med bokslutskommunikén 2008. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till revisor och revisorsarvode och (e) förslag till ordförande på årsstämman.

Styrelsens förslag:

Punkt 9 b: Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Pricer skall erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Lönenivån skall vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga mål. Den rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen.

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader ömsesidigt. Avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner utgår oavsett vem som påkallat uppsägningen. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. Övriga ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, rörelser och rättigheter.

För giltigt beslut krävs vid stämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 finns tillgängliga på bolagets hemsida från och med den 11 april 2007. Av kostnadsskäl distribueras årsredovisningen endast till de aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress.
______________________________
Sollentuna i april 2007

Pricer AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00

Bifogade filer