Skip to content

KALLELSE

Share:

Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2006, klockan 17.00, Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2006, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 8 maj 2006, klockan 16.00, under adress: Pricer AB (publ), Bergkällavägen 20-22, 192 79 Sollentuna eller per telefon 08-505 582 00 eller telefax 08-505 582 01 eller per e-post info@pricer.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 5 maj 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Ärenden 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören i Pricer AB. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 11. Val av styrelse. 12. Antagande av ny bolagsordning. 13. Emissionsbemyndigande. 14. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering. 15. Avslutande av bolagsstämman. Resultatdisposition (punkt 9 b ovan) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2005 inte lämnas. Antagande av ny bolagsordning (punkt 12 ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning, innebärande i huvudsak följande ändringar i förhållande till gällande bolagsordning: (1) att uppgift om akties nominella belopp tas bort och ersätts med uppgift om antalet aktier i bolaget; (2) att reglerna om företrädesrätt utökas till att avse såväl kvittningsemission som emission av teckningsoptioner och konvertibler; (3) att uppgift om revisors mandattid tas bort; (4) att kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet; (5) att aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman; (6) att begreppet ordinarie bolagsstämma på vissa ställen ersätts med begreppet årsstämma; samt (7) att avstämningsförbehållet ändras och ersätts med en lydelse innebärande att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak en anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen (2005:551), som gäller från och med den 1 januari 2006. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Emissionsbemyndiganden (punkt 13 ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 30 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, rörelser och rättigheter. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar till stämman Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005 finns tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 11 april 2006 och kommer under vecka 16 distribueras till de aktieägare som per den 31 mars 2006 i eget namn var registrerade ägare till mer än 50 000 aktier. Styrelsens förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga från och med den 27 april 2006. Samtliga ovannämnda handlingar kommer även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sollentuna i april 2006 Pricer AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00

Bifogade filer