Skip to content

Extra bolagsstämma i Pricer AB den 14 mars 2007

Share:

En extra bolagsstämma i Pricer AB avhölls den 14 mars 2007, varvid bland annat följande beslut fattades: Godkännande av styrelsens beslut att emittera kon...

En extra bolagsstämma i Pricer AB avhölls den 14 mars 2007, varvid bland annat följande beslut fattades:
Godkännande av styrelsens beslut att emittera konvertibler

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut den 19 februari 2007 att emittera konvertibler. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer Straumur-Burdarás Fjárfestingabanki hf (50 MSEK), Alted AB (12,45 MSEK) och Monterro Holdings Ltd (12,45 MSEK). Genom lånen skall Pricer således låna högst SEK 74.900.000. Konvertering till B-aktier kan ske senast den 30 mars 2009 till en konverteringskurs om 70 öre.

Incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade att emittera 30.000.000 teckningsoptioner samt i övrigt godkänna införandet av ett globalt incitamentsprogram riktat till anställda i Pricer.

Varje teckningsoption skall, under perioden till och med den 30 juni 2011, berättiga till teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen skall utgöra 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för den extra bolagsstämman. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma det helägda dotterbolaget Pricer Communication AB och skall användas för optionsprogram i enlighet med den optionsplan som föreslagits av styrelsen.
Val av ny styrelseledamot

Till ny styrelseledamot i Pricer valdes Akbar Seddigh. Akbar Seddigh är styrelseordförande i Elekta AB, Hedson Technologies AB, Mentice AB och Ortivus AB samt styrelseledamot i bland annat Affärsstrategerna AB, Biolight International AB och Tobii Technology AB. Margareta Norell Bergendahl har valt att lämna styrelsen.

Bifogade filer