Skip to content

Delårsrapport Pricer AB januari – september 2016

Share:

Stärkt rörelsemarginal, kassaflöde och orderingång

Tredje kvartalet 2016

  • Omsättning 210,0 MSEK (304,3), en minskning med 31 procent jämfört med samma period föregående år 
  • Rörelseresultat uppgick till 29,0 MSEK (31,3) och periodens resultat till 23,6 MSEK (20,7) 
  • Kassaflöde från löpande verksamheten förbättrades till 68,8 MSEK (24,6)
  • Orderingång 145 MSEK (119), en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år
  • Orderstock ca 100 MSEK (130), varav merparten förväntas faktureras under kvartal 4 2016 
  • Andreas Renulf har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef i Pricer AB, med tillträde vid årsskiftet 2016/17. Charles Jackson som är tillförordnad VD sedan maj i år fortsätter fram tills att Andreas Renulf tillträder och återgår därefter till sin roll som vice VD med ansvar för strategi, försäljning och marknadsföring.  
Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
2016 2015 2016 2015 2015
Orderingång 145 119 603 684 792
Nettoomsättning* 210,0 304,3 569,6 686,6 864,8
Bruttomarginal* 29,7% 21,7% 27,8% 20,8% 21,8%
Rörelseresultat 29,0 31,3 47,5 40,4 47,8
Rörelsemarginal 13,8% 10,3% 8,3% 5,9% 5,5%
Kassaflöde från löpande verksamheten 68,8 24,6 110,7 8,7 101,4
Periodens resultat 23,6 20,7 39,3 29,1 37,0
Resultat per aktie (SEK) 0,21 0,19 0,36 0,26 0,34

* Se Not 1 i den fullständiga versionen av kvartalsrapporten

 
Kommentar från t.f. VD Charles Jackson

Under årets tredje kvartal har såväl brutto- som rörelsemarginal förbättrats jämfört med samma period föregående år. Detta trots att omsättningen inte nådde upp till den rekordhöga nivå som rapporterades för motsvarande kvartal förra året. Den stärkta bruttomarginalen, som även bidrog till en ökad rörelsemarginal, är en effekt av lägre kostnader i produktionsledet och en gynnsam produktmix. Tredje kvartalets omsättning utgörs av relativt sett lägre värde per order fördelat över ett större antal kunder, vilket även påverkar bruttomarginalen positivt.

Kvartalets orderingång har ökat i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol och var fördelad mellan ett stort antal kunder och flera geografiska områden, även om Frankrike fortsätter vara den enskilt största marknaden för Pricer. Vi ser framöver en fortsatt hög aktivitet från vår befintliga kundbas. Som tidigare rapporterats har leveranserna till vår norska partner Strongpoint avseende dagligvarukedjan Bunnpris senarelagts men bedöms påbörjas under fjärde kvartalet i år. Leveranser till ett antal franchise-butiker inom den franska dagligvarukedjan Système U påbörjades som förväntat under årets tredje kvartal vilket bidrog till såväl orderingång som omsättning. Våra leveranser till denna kund förväntas fortsätta under såväl 2016 som 2017.

Vi bedömer att avsaknaden av nya stora kundprojekt, i tillägg till den löpande affären av leveranser till enstaka butiker eller mindre kundkontrakt, är temporär. Digitaliseringen av detaljhandeln inkluderar i högsta grad optimerade lösningar för prismärkning, men utvecklingen involverar också allt fler överväganden för våra kunder avseende infrastruktur och datasystem som påverkar beslutstiden i upphandlingarna. Kraven på skalbarhet, hållbarhet och funktionalitet ökar löpande, något som specifikt gynnar Pricer.

Det tredje kvartalet 2016 präglades av en fortsatt stark efterfrågan i Frankrike och en fortsatt hög aktivitetsnivå i såväl Europa som i Nord- och Sydamerika där antalet pilotinstallationer fortsätter att öka. Det ökande antalet pilotprojekt för butiksdigitalisering stärker vår bild av att stora upphandlingar de närmaste åren kommer att inkludera system för digitala hyllkantsetiketter med stöd för lösningar för såväl uppdateringar av pris och annan information på hyllkanten som produktpositionering. Dagligvaruhandeln, som idag är Pricers största segment, kommer att fortsätta vara en del av denna trend och utgöra en plattform för ökad tillväxt i närliggande segment som elektronik- och Gör-det-själv-kedjor.

En annan utveckling värd att notera är att vi ser en ökning av delinstallationer av butiker där handlarna väljer ut en eller flera sektioner i butiken där informationen av olika anledningar uppdateras mer ofta och installerar system för digitala hyllkantsetiketter endast i dessa sektioner. På senare tid har detta resulterat i affärer som endast omfattar installationer i t.ex. fiskdisken eller i avdelningen för frukt och grönt. Denna trend belyser behovet av att använda prisoptimering för att minska avfallet och förbättra lönsamheten.

Jag är speciellt stolt över vårt starka kassaflöde som resultat av de strukturella förbättringar vi under senaste året åstadkommit i produktions- och leveransledet. Det gör oss väl rustade att ta oss an stora kundprojekt med initialt stora inköp som tidigare har satt temporär press på likviditeten. Den starkt förbättrade finansiella positionen ger nu Pricer möjlighet att accelerera produkt- och tjänsteutvecklingen parallellt med ett fortsatt fokus på sälj- och marknadsföringsaktiviteter på flertalet strategiska marknader.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charles Jackson, t.f. VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: +46 8 505 582 00. 

  Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:30 CET.  

Bifogade filer