Skip to content

Delårsrapport Pricer AB januari-mars 2018

Share:

Förbättrad omsättning, rörelsemarginal och kassaflöde

Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 180,0 MSEK (174,2), en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år 
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,0 MSEK (7,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 procent (4,2) 
  • Orderingång var 189 MSEK (189), i paritet med samma period föregående år
  • Orderstocken ökade till 143 MSEK (103), varav merparten förväntas faktureras under nästkommande kvartal 
  • Periodens resultat uppgick till 5,8 MSEK (4,0)
  • Resultat per aktie var 0,05 SEK (0,04)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 26,8 MSEK (-4,5)

Tillförordnad VD Helena Holmgren kommenterar

Årets första kvartal hade en omsättningstillväxt om 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången i första kvartalet var på samma nivå som i första kvartalet 2017 och är fördelad på ett stort flöde av mindre beställningar från ett flertal kunder, främst i Frankrike, Italien och Norge. Med detta har orderstocken ökat under kvartalet och uppgick till 143 MSEK vid utgången av det första kvartalet, att jämföras med 103 MSEK vid samma tidpunkt föregående år. Som tidigare nämnts påverkar tajmingen av utleveranser och faktureringsvillkor fördelningen av omsättning mellan kvartal.

Rörelseresultatet om 9,0 MSEK (7,2) var en förbättring mot motsvarande period föregående år. Produkt- och kontraktsmix har upprätthållit bruttomarginalen på samma nivå som föregående år, vilket i kombination med gynnsamma valutaförhållanden bidrar till den förbättrade lönsamheten.

Under årets första kvartal har vi fortsatt att bygga vidare på Pricers organisation med målsättningen att ytterligare förbättra vårt kunderbjudande. Med ett starkt produktledningsteam som ansvarar för produktportfölj och affärsutveckling säkerställer vi att vår långsiktiga innovationskraft upprätthålls samtidigt som vi fortsätter vara snabbfotade och lyhörda för våra kunders behov och utvecklingen i vår omgivning. I dialog med flera stora kunder utvecklar vi kontinuerligt nya och förbättrade lösningar som ytterligare stärker vårt erbjudande och ökar systemets värdeskapande för kunden.

Pricers kommunikationsteknik, som vi är ensamma om i branschen och som är svår att kopiera, möjliggör att systemet kan svara på ett kommando på mindre än en sekund utan att etikettens batterilivslängd påverkas. Systemets omedelbara respons är en del av grundfunktionaliteten och gäller för all kommunikation till etiketten och under alla förutsättningar. För effektivisering av ett flertal processer, såsom påfyllning på hyllan, är denna omedelbara respons i blinkfunktionaliteten en förutsättning för att systemet ska tillföra värde.

Det är därför med glädje och tillförsikt jag noterar att såväl automatisk produktpositionering som blinkfunktionalitet med omedelbar respons efterfrågas allt oftare i samband med detaljhandlarnas utvärdering av ESL (Electronic Shelf Label)-system. På flera marknader, där Nordamerika representerar den största potentialen, fortsätter vi att investera i resurser inom marknad och försäljning för att möta efterfrågan.
   
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00.
  
  
Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer