Skip to content

Delårsrapport Pricer AB januari – juni 2017

Share:

Stark ordertillväxt i kvartalet, rörelsemarginalen påverkad av nya pilotprogram med lägre bruttomarginal

Andra kvartalet 2017                   

 • Nettoomsättningen var 206,7 MSEK (204,2), en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,0 MSEK (16,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3 procent (8,0) 
 • Orderingång 218 MSEK (154), en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år
 • Orderstock ca 114 MSEK (163), varav merparten förväntas faktureras under kvartal 3 2017 
 • Periodens resultat var 7,7 MSEK (14,6)
 • Resultat per aktie var 0,07 SEK (0,13)
 • Kassaflöde från löpande verksamheten var -38,2 MSEK (21,1)

Perioden januari – juni 2017

 • Nettoomsättningen var 381,0 MSEK (359,6), en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,3 MSEK (18,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,8 procent (5,1) 
 • Orderingång 406 MSEK (458), en minskning med 11 procent jämfört med samma period föregående år
 • Periodens resultat var 11,8 MSEK (15,7)
 • Resultat per aktie var 0,11 SEK (0,14)
 • Kassaflöde från löpande verksamheten var -42,7 MSEK (41,9)

Kommentar från VD Andreas Renulf
Det är glädjande att orderingången ökade med 41% jämfört med samma period föregående år. Den höga orderingången återspeglar väl den ökande aktivitet vi känner av på marknaden. Många aktörer inom den internationella detaljhandeln fokuserar nu på att minska sina kostnader för arbetsintensiva butiksprocesser som plock av e-handelsorder i butik och återfyllning av varor på hyllan. Pricers digitala lösningar svarar väl till dessa behov vilket förbättrar kundens lönsamhetskalkyl och därmed underlättas investeringsbeslutet i digitala hyllkantslösningar.

Omsättningen var i linje med samma period föregående år medan brutto- och rörelsemarginalerna inte når upp till föregående års nivå. Att marginalen faller tillbaka något är framför allt en konsekvens av kontraktsmixen, där Pricer under årets andra kvartal sett ett ovanligt stort inflöde av nya kunder. Flertalet av dessa kundprojekt definieras som pilotprogram där systemet ska testas och utvärderas i fullskalig butiksmiljö. Det är marginalreducerande att driva nya pilotprogram, men ofta nödvändigt för nya kunder och marknader för att möjliggöra utrullning i större skala.

Kassaflödet påverkades av den förhöjda utdelning om 55 MSEK som gjordes under andra kvartalet. Det operativa kassaflödet påverkades även av en affärsrelaterad ökning av det operativa kapitalet, främst lager för ökande leveranser och kundfordringar.

Frankrike var återigen en mycket stark marknad för Pricer under det andra kvartalet med ökad försäljning till både dagligvaruhandel, bygghandel, apotek och lågpriskedjor. Vid sidan om de etablerade marknaderna för Pricer har nya marknader som Schweiz, Spanien och Nya Zeeland bidragit till den höga orderingången och leveransaktiviteten i kvartalet.

Under kvartalet har dagligvarukedjor fortsatt vara det största och mest aktiva segmentet, medan byggvaruhandel växer starkt. Möjligheten att förutom att automatisera prisuppdateringar också kunna effektivisera butiksprocesser med hjälp av Pricers blinkfunktionalitet på etiketten och automatisk produkt-positionering för att hitta rätt vara är speciellt viktig inom byggvaruhandeln. Pricer har tagit en ledande position på marknaden för dessa digitala s.k. omni-channel funktioner. Ett marknadssegment där Pricer tidigare haft svårt att vinna order är elektronikbranschen, men vi noterar glädjande att Pricer börjar hävda sig också inom detta marknadssegment i takt med att intresset för de digitala lösningarna växer även där.

Den starkt ökande orderingången exkluderar den större ordern om ca 70 MSEK från en ledande amerikansk detaljhandelskedja som vi annonserade efter andra kvartalets utgång och som kommer att ingå i orderingången för tredje kvartalet då också leveranserna beräknas inledas. Vi ser vår region Americas (USA, Kanada, Latin- och Sydamerika) som vår största tillväxtmarknad över tid och har också under andra kvartalet annonserat att vi stärker vår organisation i USA för denna marknad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Renulf, VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: +46 8 505 582 00.

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08:30 CET.  

Bifogade filer