Skip to content

Delårsrapport januari-september 2019 – Pricer AB (publ)

Share:

Fortsatt god lönsamhet, tuffa jämförelsetal mot 2018

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 232,5 MSEK (406,0), en minskning med 43 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK (31,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,7 procent (7,6).
 • Orderingång var 222 MSEK (286), en minskning med 22 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 132 MSEK (338), varav merparten förväntas faktureras under nästkommande kvartal.
 • Periodens resultat uppgick till 27,0 MSEK (27,4). IFRS 16 påverkade resultatet negativt med -0,4 MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,25 SEK (0,25).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -1,8 MSEK (-52,6).

Januari-september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 765,1 MSEK (808,0), en minskning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 76,4 MSEK (60,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,0 procent (7,4).
 • Orderingång var 661 MSEK (994), en minskning med 33 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 78,6 MSEK (61,5). IFRS 16 påverkade resultatet negativt med -0,8 MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,71 SEK (0,56).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 26,0 MSEK (24,5).

Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal. Tidigare års information har inte omräknats. Soliditeten har minskat med 4 procentenheter till följd av ökad balansomslutning.

    
  
VD Helena Holmgren kommenterar

Att omsättningen i det tredje kvartalet om 233 MSEK inte skulle nå upp till föregående års rekordhöga omsättning för ett enskilt kvartal om 406 MSEK var förväntat. Detta till följd av det stora amerikanska kundprojekt som bidrog med drygt 200 MSEK till omsättningen i motsvarande kvartal 2018 och som inte kompenserats av ett motsvarande i 2019. Vi får istället glädjas över att det underliggande flödet av små och medelstora kundprojekt visar fortsatt tillväxt och att den geografiska spridningen vittnar om en breddning av den adresserbara marknaden.

Orderingången för det tredje kvartalet uppgick till 222 MSEK, vilket är en nivå som inte fullt ut återspeglar den fortsatt höga aktivitet vi noterar på marknaden. Vid sidan om ordern om drygt 60 MSEK från italienska dagligvarukedjan Tosano som kommunicerades i juli har inget stort kundprojekt slutförhandlats under det tredje kvartalet. Att tidpunkten för stora kundprojekt skapar volatilitet sett till både orderingång och omsättning för enskilda kvartal har nämnts många gånger tidigare. Vår samlade bild kvarstår att marknadsaktiviteten är hög och att intresset för butiksdigitalisering är snabbt växande på ett stort antal geografiska marknader.

Det tredje kvartalet har präglats av ett flertal fördjupade kundprojekt, varav ett antal närmar sig slutförhandlingsfas. I takt med att kundernas behov av lösningar för att effektivisera kritiska butiksprocesser läggs till i systemutvärderingarna ökar komplexiteten avseende integration och varje upphandling blir allt mer resurskrävande. Konkurrensen på marknaden är fortsatt hård. Vi är dock övertygade om att fördelarna med vårt unika systems funktionalitet, såsom snabbhet, pålitlighet, skalbarhet och batterilivslängd, svarar bättre mot de utmaningar som detaljhandeln står inför än någon av våra konkurrenters system.

Den förbättrade bruttomarginalen för det tredje kvartalet bidrar till en fortsatt god lönsamhet. I likhet med föregående kvartal har produkt- och kontraktsmix i kombination med optimerade komponentinköp och god leveransplanering påverkat bruttomarginalen positivt. Den svaga svenska kronan bidrar också positivt.

Turbulensen på världsmarknaden till följd av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina med tillhörande importtullar har som tidigare nämnts resulterat i en fördröjning av affärsbeslut. Samma osäkerhet har dock bidragit positivt till vår kostnadsutveckling i produktions- och leveransled där det till följd av en globalt vikande efterfrågan inom ett antal olika elektroniksegment funnits en temporär överkapacitet av bland annat komponenter och transporter. I takt med att situationen stabiliseras bedömer vi att kostnadsläget kommer återgå till tidigare nivåer.

Sammanfattningsvis känner vi tillförsikt för framtiden. Digitala butikslösningar är en självklar del av framtidens detaljhandel. Trots detta är penetrationsgraden av ESL(Electronic Shelf Label)-system fortsatt låg i världen och vår främsta konkurrent – pappersetiketten – har ingen chans att hänga med i utvecklingen.
   
  
Helena Holmgren
VD och koncernchef 
   
   
Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 13:00 CET.
   
   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef
Susanne Andersson, CFO
Tfn: +46 8 505 582 00
Mail: ir@pricer.com

Bifogade filer