Skip to content

Delårsrapport januari – september 2015

Share:

Omsättning och rörelseresultat på rekordnivåer Tredje kvartalet 2015 · Orderingång 119 (166) MSEK, en minskning med 28 procent jämfört med föregåen...

Omsättning och rörelseresultat på rekordnivåer

Tredje kvartalet 2015    

  • Orderingång 119 (166) MSEK, en minskning med 28 procent jämfört med föregående år
  • Omsättning 308 (158) MSEK, en ökning med 95 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,3 (15,2[2]) MSEK och periodens resultat till 20,7 (10,4[2]) MSEK
  • Orderstocken* ca 130 MSEK, varav merparten förväntas faktureras under 2015
         
Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån
2015 2014 2015 2014
Orderingång 119 166 684 426
Nettoomsättning 308,0 158,3 692,1 409,8
Bruttomarginal [1,3] 22,0% 27,0% 21,2% 23,7%
Rörelseresultat [2] 31,3 15,2 40,4 8,7
Rörelsemarginal [2] 10,1% 9,6% 5,8% 2,1%
Kassaflöde från löpande verksamheten 24,6 -34,8 8,7 -43,2
Periodens resultat 20,7 10,4 29,1 -50,4
Resultat per aktie (SEK) 0,19 0,09 0,26 -0,46

[1] Exklusive engångskostnader på 0 MSEK för kvartal 3 2014 och 37,5 MSEK för 9 månader 2014.
[2] Exklusive engångskostnader på 4,1 MSEK för kvartal 3 2014 och 56,9 MSEK för 9 månader 2014.
[3] Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader har under 2014 omklassificerats från funktionen forsknings- och utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av detta är 2,8 MSEK för kvartal 3 2014 och 8,4 MSEK för 9 månader 2014.
     

Kommentar från VD Jonas Vestin
Tredje kvartalet blev Pricers historiskt bästa någonsin vad avser omsättning och rörelseresultat. Detta är en följd av att vi till största delen har levererat föregående kvartalens starka orderingång. Med 308 miljoner kronor i omsättning i tredje kvartalet, kan vi konstatera att Pricer redan efter tre kvartal passerat bolagets tidigare höjdpunkt från 2011 sett till omsättning för ett helt verksamhetsår. Även kassaflödet var ordentligt förbättrat både jämfört med föregående kvartal och med motsvarande kvartal föregående år.

Orderingången i kvartalet är svagare jämfört med både föregående år och de två första kvartalen i år. Vi får räkna med att Pricers affär fortfarande till sin natur är projektorienterad och att större projekt kommer ojämnt under kvartalen vilket gör att kvartalssvängningarna blir relativt kraftiga. Upphandlings- och beslutstiderna har ökat i takt med lösningens komplexitet, värde och strategiska betydelse, vilket leder till att enskilda kvartal inte kommer att motsvara den underliggande marknadstillväxten. Samtidigt har produktmixen återigen förändrats något då andelen segmentbaserade etiketter, till lägre pris men med bättre marginal, ökat jämfört med första halvåret i år.

Rörelseresultatet om 31,3 miljoner kronor i kvartalet ger ett ackumulerat rörelseresultat om 40,4 miljoner kronor vilket är en markant förbättring mot 2014. Rörelsemarginalen steg till 10,1 procent i det tredje kvartalet. Den höga omsättningen i kombination med en - om än försiktig - förbättring av bruttomarginalen jämfört med andra kvartalet, resulterade i en mer än fördubblad vinst mot samma period 2014.

Den förbättrade bruttomarginalen mot föregående kvartal bekräftar vår bedömning att bruttomarginalen bottnat ur för Pricer. Vårt fortsatta fokus är nu på marknads- och säljaktiviteter samt tidigare beskrivet arbete för att höja bruttomarginalen där vi räknar med viss förbättring under 2016. Detta kommer främst som ett resultat av vårt operativa arbete i sälj- och produktionsledet samt successivt som ett resultat av vår digitala strategi med en ökad andel mjukvara och en differentiering som förbättrar vår konkurrensposition.

Affärsläget inför fjärde kvartalet visar på en något högre omsättning än nuvarande orderstock. Försäljning med leverans och fakturering inom perioden är generellt stark under fjärde kvartalet. Dock kommer omsättningen inte på något sätt i nivå med innevarande kvartal. Vi lämnar fortsatt inte någon prognos för 2015.

Slutligen en lägesrapport i arbetet med implementeringen av vår digitala strategi. En ny produktionsversion av vår viktiga server-programvara har lanserats. Programvaran är navet i Pricers nya digitala lösningar. Vi kan nu erbjuda butikerna helt nya möjligheter, i skarp produktionsdrift. Oavsett skala, storlek eller antal butiker, kan en butik med Pricers infrastruktur, i realtid och på valfri enhet, visa var en produkt är i butiken, var en person befinner sig i butiken samt initiera interaktion från hyllkanten mellan personen och produkten. Vi är därmed redo att leverera en skalbar produktionsmiljö, där Pricer och våra kunder tillsammans skapar helt nya lösningar. Därmed har Pricer tagit ett viktigt steg in i nästa generations detaljhandel.    
    

* Med orderstock avses bindande ordrar och avrop under ramavtal. Förväntat framtida värde av ramavtal ingår ej.

Bifogade filer