Skip to content

Delårsrapport januari - juni 2014

Share:

Pricer tar betydande engångskostnader – Ny sälj- och marknadsstrategi aviseras

  • Leroy Merlin har valt Pricers lösning för samtliga butiker – potentiellt försäljningsvärde 130 MSEK
  • Avsättning för engångskostnader om 53 MSEK
  • Ny strategi aviseras, som bland annat underlättar prisoptimering mellan butik och web samt mobila applikationer för konsumenten
  • Strategin förväntas stärka tillväxt och lönsamhet under 2015
  • Ingen prognos ges för 2014
  Andra kvartalet
  Orderingång 127 (154) MSEK
  Nettoomsättning 147,9 (127,9) MSEK
  Bruttomarginal 1) 24,3 (31,4) procent
  Rörelseresultat 2) 2,7 (9,1) MSEK
  Rörelsemarginal 2) 1,8 (7,1) procent
  Kassaflöde -37,7 (-25,4) MSEK
  Resultat per aktie före
  utspädning
      
  -0,46 (0,07) SEK
      
  Januari - juni
  Orderingång 260 (296) MSEK
  Nettoomsättning: 251,5 (221,1) MSEK
  Bruttomarginal 1) 23,9 (28,9) procent
  Rörelseresultat 2) -6,5 (5,3) MSEK
  Rörelsemarginal 2) -2,6 (2,4) procent
  Kassaflöde -8,4 (21,4) MSEK
  Resultat per aktie före
  utspädning -0,55 (0,03) SEK

  1) Exklusive engångskostnader på 37,5 MSEK för 2014
  2) Exklusive engångskostnader på 52,8 MSEK för 2014

  Kommentar från VD (tf) Harald Bauer

  Omsättningen ökade under andra kvartalet, medan orderingången och resultat var lägre än föregående år.

  Resultatet har under andra kvartalet fortsatt tyngts av kostnader för utbyte av komponenter i installationer hos kund. Bolagets garantireserv ökas för att möta ytterligare kostnader.

  Kostnaderna hänför sig till komponentproblem i leverenser från vissa av Pricers leverantörer vilka bedöms lösta, men garantier mot kund har krävt betydande insatser avseende utbyte av etiketter hos ett antal kunder. I samband med detta har ett omfattande kvalitetsarbete inletts, som även innefattar underleverantörer.

  Under andra kvartalet belastas resultatet med engångskostnader om 52,8 miljoner kronor, som utöver ökad garantireserv för utbyte av komponenter avser nedskrivning av lager och nedskrivning av utvecklingsprojekt. Exklusive engångskostnader uppgick rörelseresultatet till plus 2,7 miljoner kronor.

  Vi bedömer att komponentproblemen inte kommer att ha någon inverkan på Pricers försäljning under 2014 då problemen är identifierade och bedöms lösta. Utbyten sker löpande hos berörda kunder. Någon omsättnings- eller resultatprognos för helåret ges inte.

  För att Pricer ska återgå till tillväxt och god lönsamhet sker för närvarande en genomgång och revidering av bolagets sälj- och marknadsstrategi vilken beskrivs nedan.

  Bifogade filer