Skip to content

Delårsrapport januari - juni 2013

Share:

Strategiskt viktiga affärer vunna under året - Marknadsläget tynger omsättning och resultat · Carrefour återupptar installationer · Strategisk affär m...

Strategiskt viktiga affärer vunna under året
- Marknadsläget tynger omsättning och resultat

  • Carrefour återupptar installationer
  • Strategisk affär med elektronikkedja – värde 60 MSEK
  • Nya avtal i Sydeuropa – bedömt värde 50 MSEK
  • Soriana utökar installationer med ytterligare 120 butiker
  • Bruttomarginalen påverkas av kund- och produktmix
  • Ny prognos för 2013: Omsättning i nivå med och ett rörelseresultat som är lägre än 2012

Andra kvartalet
Orderingång: 154 (198) MSEK
Nettoomsättning: 127,9 (157,7) MSEK
Bruttomarginal: 31,4 (33,5) procent
Rörelseresultat: 9,1 (28,7) MSEK
Rörelsemarginal: 7,1 (18,2) procent
Periodens resultat: 7,7 (27,1) MSEK
Kassaflöde: -25,4 (22,7) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,07 (0,25) SEK

Januari - juni
Orderingång: 296 (324) MSEK
Nettoomsättning: 221,1 (283,2) MSEK
Bruttomarginal: 28,9 (33,1) procent
Rörelseresultat: 5,3 (41,3) MSEK
Rörelsemarginal: 2,4 (14,6) procent
Periodens resultat: 3,8 (38,0) MSEK
Kassaflöde: 21,4 (43,2) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,03 (0,35) SEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund
Den svaga konjunkturen i Europa i kombination med en långsammare takt i kundprojekten påverkar omsättning och resultat negativt. Samtidigt är orderingången något starkare under andra kvartalet än under det första. Vi har under kvartalet vunnit ett flertal betydelsefulla affärer. De leveransplaner vi har ger vid handen en omsättningsökning och ett vinstlyft för andra halvåret jämfört med det första.

Första halvåret visar tydligt hur Pricers affär kan ge en slagig utveckling av orderingång och försäljning, vilket har sin förklaring i att en stor del av försäljningen består av installationsprojekt som tar längre tid att slutföra. Ett exempel på detta är att en av våra viktigaste kunder, franska Carrefour, i fjol valde att frysa sina installationer men nu återupptar dessa. Pricer har samtidigt en betydande kundstock, vilket gör att utvecklingen av orderingång och försäljning normalt jämnar ut sig över tiden. Det kommer vi att se under andra halvåret.

Vi har under kvartalet vunnit väsentliga affärer i Sydeuropa. Två dagligvarukedjor har valt Pricers lösning till ett bedömt sammanlagt ordervärde på 50 miljoner kronor. Vi gläds också åt att Mexikos näst största livsmedelskedja, Soriana, beslutat sig, efter en ny utvärdering, att fortsätta rulla ut vår lösning i ytterligare 120 butiker. Ordervärdet uppskattas till 30 miljoner kronor. Vi fortsätter även att bearbeta sällanköpshandeln, som vi bedömer ha lika stor nytta av våra lösningar som dagligvaruhandeln. Under andra kvartalet fick vi här ett genombrott då en av världens största elektronikkedjor valde Pricers lösning för installation under andra halvåret. I ett första skede vann vi en order värd 60 miljoner kronor.

Under första halvåret har antalet pilotinstallationer fortsatt legat på en hög nivå, även om vi har märkt att den svaga konjunkturen, i framför allt Europa, förlänger beslutsprocesser och tiden för utrullningsprojekt.

Försäljningen av grafiska etiketter ökar väsentligt vilket i kombination med kundmixen och det allmänna marknadsläget påverkar marginalen negativt. Samtidigt öppnar grafiska displayer upp för en ökad marknadspotential i såväl befintliga som nya marknadssegment.

Trots en förväntan om en förbättring under andra halvåret är vår bedömning att vi kommer att nå en omsättning under 2013 som är i nivå med och ett rörelseresultat som är lägre än under 2012.


  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari – juni 2013. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag 23 augusti 2013 kl. 8:50

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer