Skip to content

Bokslutskommuniké 2018 – Pricer AB (publ)

Share:

Rekordhög tillväxt och resultat - Styrelsen föreslår utdelning om 60 öre per aktie Fjärde kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 386,5 MSEK (2...

Rekordhög tillväxt och resultat
- Styrelsen föreslår utdelning om 60 öre per aktie

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 386,5 MSEK (253,0), en ökning med 53 procent jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,0 MSEK (16,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 procent (6,7)
 • Orderingång var 274 MSEK (231), en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år
 • Orderstocken ökade till 224 MSEK (133), varav merparten förväntas faktureras under första halvåret 2019
 • Periodens resultat uppgick till 25,8 MSEK (10,8)
 • Resultat per aktie var 0,23 SEK (0,10)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 59,1 MSEK (24,6)

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 194,5 MSEK (827,8), en ökning med 44 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet uppgick till 89,1 MSEK (55,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 procent (6,7)
 • Orderingång var 1 268 MSEK (872), en ökning med 46 procent jämfört med föregående år
 • Periodens resultat uppgick till 87,3 MSEK (38,7)
 • Resultat per aktie var 0,79 SEK (0,35)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 83,7 MSEK (-8,2)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 60 öre (50) per aktie

VD Helena Holmgren kommenterar  

2018 blev ett historiskt framgångsrikt år för Pricer med det högsta rörelseresultatet någonsin. Det är med stor glädje jag kan konstatera en rekordstark tillväxt under året, både i form av orderingång, omsättning och rörelseresultat. Vi ser att vår satsning på försäljnings- och marknadsrelaterade aktiviteter har genererat ett ökat intresse för våra produkter på flera marknader. Det efterlängtade genombrottet på den nordamerikanska marknaden lade grunden till den kraftiga omsättningstillväxten om 44 procent för helåret 2018. Omsättningen för helåret uppgick till 1 195 MSEK, att jämföras med 828 MSEK för 2017. Det är första gången i bolagets nästan 30-åriga historia som omsättningen för ett helår överstiger 1 miljard kronor och dessutom med råge.

Efterfrågan på marknaden är stark och aktivitetsnivån är fortsatt hög. Vi har under de senaste åren noterat ett ökande intresse där allt fler detaljhandelskedjor ser fördelarna med digitala prisetiketter och initierar testprojekt för att utvärdera såväl behov som val av leverantör i så kallade pilotprojekt. Årets rekordhöga orderingång om 1 268 MSEK, motsvarande en tillväxt om 46 procent jämfört med 2017, är ett resultat av att den höga aktivitetsnivå vi noterat under en längre tid omsätts till investeringsbeslut och butiksinstallationer. Orderstocken vid utgången av 2018 ligger kvar på en hög nivå om 224 MSEK.

Det fjärde kvartalet har bidragit starkt till den fina utvecklingen för helåret 2018 med en omsättning om 387 MSEK (253), motsvarande en tillväxt om 53 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna till den stora amerikanska kunden slutfördes i all väsentlighet under det fjärde kvartalet, vilket i kombination med en hög leveransaktivitet i framför allt Frankrike utgjorde grunden för den höga omsättningen i perioden. Orderingången i det fjärde kvartalet uppgick till 274 MSEK (231), vilket motsvarar en tillväxt om 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången är fördelad över ett stort antal kunder på ett flertal geografiska marknader.

Bruttomarginalen i det fjärde kvartalet uppgick till 20,6 procent (22,7). Vid sidan om produkt- och kontraktsmixens påverkan på bruttomarginalen har de höga komponentpriserna som omnämnts i tidigare rapporter fortsatt pressa bruttomarginalen också under det fjärde kvartalet. För helåret 2018 uppgick bruttomarginalen till 22,8 procent (26,1). Rörelseresultatet ökade till 29 MSEK (17) för det fjärde kvartalet och uppgick till rekordhöga 89 MSEK (56) för helåret 2018.

Kvartalet genererade ett starkt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 59,1 MSEK till följd av minskad kapitalbindning i främst lager och kundfordringar jämfört med i utgången av det tredje kvartalet. Som tidigare nämnts bör kassaflödet analyseras över tid snarare än för enskilda kvartal.

Sammanfattningsvis har det varit ett mycket bra år med ett ökat intresse för våra lösningar och en stärkt organisation. Vår starka finansiella situation utgör en viktig grund för vår trovärdighet som långsiktig partner till våra kunder och möjliggör fortsatta investeringar i såväl produkt- som marknadsutveckling.

Helena Holmgren
VD och koncernchef

 
Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08:30 CET.


 
För mer information, vänligen kontakta
:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef
Susanne Andersson, CFO
Tfn: +46 8 505 582 00
Mail: ir@pricer.com

Bifogade filer