Skip to content

Bokslutskommuniké 2016 - Pricer AB

Share:

Stärkt orderingång, rörelseresultat och marginal i fjärde kvartalet - Styrelsen föreslår dubblerad utdelning om 50 öre per aktie Fjärde kvartalet 2016...

Stärkt orderingång, rörelseresultat och marginal i fjärde kvartalet
-  Styrelsen föreslår dubblerad utdelning om 50 öre per aktie

Fjärde kvartalet 2016

 • Omsättning 188,0 MSEK (178,2), en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,6 MSEK (7,4) och periodens resultat till 18,0 MSEK (7,9) 
 • Kassaflöde från löpande verksamheten var 63,3 MSEK (92,7)
 • Orderingång 180 MSEK (108), en ökning med 66 procent jämfört med samma period föregående år
 • Orderstock ca 95 MSEK (63), varav merparten förväntas faktureras under kvartal 1 2017 

Helåret 2016     

 • Omsättning 757,6 MSEK (864,8), en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,1 MSEK (47,8) och periodens resultat till 57,3 MSEK (37,0) 
 • Kassaflöde från löpande verksamheten var 174,0 MSEK (101,4)
 • Orderingång 783 MSEK (792), en minskning med 1 procent jämfört med samma period föregående år
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2016 med 50 (25) öre per aktie 

Händelser efter rapportperiodens datum

 •  Andreas Renulf tillträdde som ny verkställande direktör och koncernchef i Pricer AB den 9 januari 2017 
Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 4 Kv 4 Helår Helår
2016 2015 2016 2015
Orderingång 180 108 783 792
Nettoomsättning* 188,0 178,2 757,6 864,8
Bruttomarginal* 29,3% 25,5% 28,1% 21,8%
Rörelseresultat 16,6 7,4 64,1 47,8
Rörelsemarginal 8,8% 4,2% 8,5% 5,5%
Kassaflöde från löpande verksamheten 63,3 92,7 174,0 101,4
Periodens resultat 18,0 7,9 57,3 37,0
Resultat per aktie (SEK) 0,16 0,07 0,52 0,34

* Se Not 1 i den fullständiga versionen av bokslutskommunikén

 
Kommentar från VD Andreas Renulf

När jag nu har börjat på Pricer i januari 2017, är det uppmuntrande att rapportera att Pricer avslutade 2016 starkt med orderingång upp 66 % jämfört med samma kvartal föregående år, medan omsättningen var upp 6 %. Det resulterade i en högre orderstock mot fjolåret. Rörelseresultat har mer än fördubblats i fjärde kvartalet jämfört med föregående år, som en följd av att bruttomarginalen ligger kvar på samma höga nivå som under tredje kvartalet.

Även om omsättningen för hela 2016 var lägre än 2015 kunde rörelsemarginalen för helåret förbättras till 8,5 % (5,5%). Pricers kassaflöde förbättrades ytterligare och den finansiella styrkan visas av en nettokassa om drygt 260 MSEK vid utgången av året.

Orderingången i det fjärde kvartalet kommer till stor del från Pricers etablerade marknader med existerande kunder som ökat antalet butiker med Electronic Shelf Labelling (ESL)-lösningar. Det är en styrka att orderingången kommer från många olika kunder men samtidigt finns ingen enskild stor order i kvartalet. Försäljningen i kvartalet kommer till stor del från Frankrike och Norge där Norge står för en större andel av försäljningen än tidigare kvartal.

Pricer har således en stark position på sina etablerade marknader och är efter fokuserat arbete med optimeringar i logistik- och produktionsled nu ett finansiellt stabilt och lönsamt bolag.

Uppgiften nu är att förbättra tillväxten, även utanför de etablerade marknadssegmenten och regionerna. Här kommer jag och ledningen lägga all kraft och jag får anledning att återkomma till vad detta kommer att innebära i termer av utveckling av våra lösningar, vår marknadsorganisation och eventuella förvärv som kan stärka vår position. Pricer har onekligen en stark operativ och finansiell plattform för att gå vidare.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Renulf, VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: +46 8 505 582 00.

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer