Skip to content

Bokslutskommuniké 2014

Share:

Stigande försäljning – Ny strategi lanserad

Fjärde kvartalet 2014                           

 • Orderingången i linje med föregående år 115 (114) MSEK.
 • Nettoomsättningen ökade 14 % till 173 (152) MSEK.
 • NorgesGruppen tecknar avtal med Pricers norska partner PSI Systems, vilket inte påverkar orderingången under kvartalet.  
 • Omstruktureringsarbetet belastade fjärde kvartalet med engångskostnader om 12,1 MSEK.
 • De under andra kvartalet redovisade engångskostnaderna för garantiavsättningar och nedskrivningar bedöms vara fyllest.
 • Charles Jackson tillträdde som vice VD med ansvar för global försäljning, marknadsföring och strategi.

Helåret 2014

 • Orderingången ökade 3 % till 541 (523) MSEK.
 • Nettoomsättningen ökade 11 % till 583 (525) MSEK.
 • Större order innefattar franska Leroy Merlin om 43,9 MSEK som till övervägande del levereras 2015.
 • Det aviserade omstruktureringsarbetet har slutförts med engångskostnader om totalt 16,0 MSEK.
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2014.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • På detaljhandelsmässan National Retail Federation’s (NRF) Annual Convention and Expo 2015 i New York i januari presenterade Pricer sin nya mjukvarulösning baserad på en unik teknisk plattform.
 • PSI Systems avtal med NorgesGruppen resulterade i en orderingång på över 90 MSEK för Pricer.
 • Säljkontor öppnades i februari i Düsseldorf, Tyskland.

Fjärde kvartalet Helår
     
Orderingång (MSEK)
115 (114) 541 (523)
Nettoomsättning (MSEK) 173,2 (151,9) 583,0 (524,6)
Justerad bruttomarginal1,3) (procent) 24,6 (21,9) 24,0 (23,7)
Justerat rörelseresultat2) (MSEK) 7,2 (2,1) 15,9 (14,3)
Justerad rörelsemarginal2) (procent) 4,2 (1,4) 2,7 (2,7)
Kassaflöde (MSEK) 56,8 (52,5) 13,6 (56,5)
Periodens resultat (MSEK) -5,1 (-4,9) -55,5 (4,2)
Resultat per aktie (SEK) -0,05 (-0,04) -0,51 (0,04)

1)     Exklusive engångskostnader på 0,0 (6,5) MSEK för kvartal 4 2014 och 37,5 (6,5) MSEK för helåret 2014.
2)    
Exklusive engångskostnader på 12,1 (6,5) MSEK för kvartal 4 2014 och 69,0 (6,5) MSEK för helåret 2014.
3)    
Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader har omklassificeras från funktionen forsknings- och utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av detta är 2,8 (2,9) MSEK för kvartal 4 2014 och 11,2 (9,1) MSEK för helåret 2014.

Bifogade filer