Skip to content

Bokslutskommuniké 2012

Share:

Svag europakonjunktur har påverkat utvecklingen under året · I Norge har leveranser på 100 MSEK utförts till detaljhandelskedjan REMA 1000 avseende kedj...

Svag europakonjunktur har påverkat utvecklingen under året

  • I Norge har leveranser på 100 MSEK utförts till detaljhandelskedjan REMA 1000 avseende kedjans samtliga 500 butiker
  • Pricer vann marknadens hittills största projekt – försäljningsvärdet bedöms komma att överstiga 300 MSEK under tre till fem år
  • Belgiska Delhaize, en av världens ledande detaljhandelskedjor, har valt Pricers grafiska etiketter för både sina integrerade butiker och franchisetagare
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 (0,25) SEK
  • Prognos för 2013: Högre omsättning, men något lägre rörelseresultat än 2012 orsakat av lägre bruttomarginal beroende av ändrad produktmix

Fjärde kvartalet
Orderingång: 76 (148) MSEK
Nettoomsättning: 144,2 (191,9) MSEK
Bruttomarginal: 27,7 (32,2) procent
Rörelseresultat: 11,5 (26,5) MSEK
Rörelsemarginal: 8,0 (13,8) procent
Resultat efter skatt: 1) -16,0 (102,5) MSEK
Kassaflöde: 9,3 (29,7) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 1) -0,15 (0,95) SEK

Helår
Orderingång: 512 (648) MSEK
Nettoomsättning: 549,2 (613,0) MSEK
Bruttomarginal: 31,2 (32,4) procent
Rörelseresultat: 69,7 (76,7) MSEK
Rörelsemarginal: 12,7 (12,5) procent
Resultat efter skatt: 35,6 (150,3) MSEK
Kassaflöde: 23,2 (5,9) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,33 (1,40) SEK

1) Den lägre bolagsskatten i Sverige från 2013 minskar värdet av aktiverade förlustavdrag med 19 MSEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund
Vi behåller ställningen som världens ledande leverantör av elektroniska hyllkantsetiketter. Under 2012 nådde vi det näst bästa resultatet i bolagets historia, trots den svaga utvecklingen inom euro-området. På vår största marknad Frankrike valde Carrefour att inte göra några installationer under året vilket påverkat utvecklingen. Den svaga konjunkturen har gjort att både orderingång och omsättning minskat under året. Vi har också upplevt viss press på bruttomarginalen.

Vi har vunnit ett flertal betydelsefulla affärer och Pricer har inte förlorat någon större upphandling under året. Antalet pilotprojekt ligger fortsatt på en hög nivå, en tydlig indikator på framtida affärer, och projekten spänner över ett flertal världsdelar och branscher. Däremot har det kärva ekonomiska klimatet gjort att investeringarna drar ut på tiden. Det tar längre tid mellan pilotprojekt och beställning samt att projekten går långsammare än planerat.

I september 2012 installerade vi världens första butik med etiketter utrustade med NFC, (Near Field Communication). Vi har fokuserat på att utveckla nya lösningar, baserade på kunders efterfrågan, varav ett flertal kommer att lanseras under 2013. Vi har fortsatt att förstärka vår sälj- och marknadsorganisation.

Våra grafiska etiketter står för en ökande andel av intäkterna. Vi är övertygade om att funktionaliteten och möjligheterna med de grafiska etiketterna kommer bredda marknaden för elektroniska hyllkantsetiketter. Kortsiktigt kommer omsättningen påverkas positivt men marginalen negativt, något vi sett effekten av redan under fjärde kvartalet.

Vi står starka inför framtiden med vår förstärkta säljorganisation och produktmix. Samtidigt gör den svaga konjunkturen den samlade bilden oklar. Vår bedömning är att omsättningen kommer att öka under 2013. Bruttomarginalen kommer dock att pressas av den ökande andelen grafiska etiketter vilket gör att rörelseresultatet för 2013 beräknas vara något lägre.

Bifogade filer