Skip to content

Årsstämma i Pricer AB den 19 juni 2006

Share:

Ordinarie årsstämma i Pricer AB avhölls den 19 juni 2006, varvid bland annat följande beslut fattades. Val av styrelse Till styrelseledamöter i Pricer o...

Ordinarie årsstämma i Pricer AB avhölls den 19 juni 2006, varvid bland annat följande beslut fattades. Val av styrelse Till styrelseledamöter i Pricer omvaldes samtliga ledamöter Jan Forssjö, Salvatore Grimaldi, Michael S. Juuhl, Göran Lindén och Margareta Norell Bergendahl. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Elie Barr och Daniel Furman. Elie Barr är styrelseordförande i Eldat Communication Ltd (”Eldat”) och även CEO för Expand Networks. Daniel Furman är styrelseledamot i Eldat och innehar även en rad andra uppdrag, bland annat som CEO för Arba Finance Company Ltd. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Salvatore Grimaldi till ordförande i styrelsen. Antagande av ny bolagsordning Ny bolagsordning antogs innebärande i huvudsak följande ändringar i förhållande till tidigare bolagsordning: (1) att uppgift om akties nominella belopp tas bort och ersätts med uppgift om antalet aktier i bolaget; (2) att reglerna om företrädesrätt utökas till att avse såväl kvittningsemission som emission av teckningsoptioner och konvertibler; (3) att uppgift om revisors mandattid tas bort; (4) att kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet; (5) att aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman; (6) att begreppet ordinarie bolagsstämma på vissa ställen ersätts med begreppet årsstämma; samt (7) att avstämningsförbehållet ändras och ersätts med en lydelse innebärande att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak en anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen (2005:551), som gäller från och med den 1 januari 2006. Godkännande av styrelsens emissionsbeslut Stämman beslutade godkänna styrelsens beslut den 24 april 2006 att öka bolagets aktiekapital med högst 26 180 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 261 800 000 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma aktieägarna i Eldat. Teckning skall ske senast den 15 juli 2006. Betalning skall erläggas genom apportegendom i form av samtliga utestående aktier i Eldat. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionsbemyndigande Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 30 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, rörelser och rättigheter.

Bifogade filer