Skip to content

Årsstämma den 9 maj 2007

Share:

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 9 maj 2007, varvid bland annat följande beslut fattades: Röstlängd Röstlängden fastställdes och 40 procent av tot...

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 9 maj 2007, varvid bland annat följande beslut fattades:

Röstlängd
Röstlängden fastställdes och 40 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 43 aktieägare.

Val av styrelse
Omval skedde av ledamöterna Elie Barr, Jan Forssjö, Daniel Furman och Akbar Seddigh. Magnus Schmidt valdes till ny styrelseledamot. Salvatore Grimaldi, Göran Lindén och Michael S. Juuhl hade efter nio respektive tre år i styrelsen avböjt omval. Akbar Seddigh utsågs till ordförande och Magnus Schmidt till vice ordförande i styrelsen.

Magnus Schmidt, född 1940, är civilekonom och sedan flera år verksam som internationell konsult. Magnus är för närvarande styrelseledamot i bland annat, Einar Matsson AB, Elekta AB, E.ON Trading Nordic AB och Upplands Motor Holding AB och styrelseordförande i Einar Matsson AB och Upplands Motor Holding AB.

Valberednings utformning
Årsstämman beslutade att godkänna förslaget angående valberedningens utseende och arbete. Stämman beslutade dock om en komplettering i det avseendet att valberedningen utökas med en ledamot som är oberoende från övriga och företräder Pricers små aktieägare. Därmed består valberedningen av styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största ägarna samt ovan nämnda ledamot.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att följa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med en smärre justering.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport.

Bifogade filer