Skip to content

Årsstämma den 6 maj 2014

Share:

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 6 maj 2014 varvid 39 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 66 aktieägare. Bland annat fattad...

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 6 maj 2014 varvid 39 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 66 aktieägare. Bland annat fattades följande beslut:

Beslut om arvoden
Arvoden till styrelsen fastställdes till totalt 1 250 000 kronor, oförändrat jämfört med föregående år, fördelade på 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter.

Val av styrelse
Det beslutades om nyval av ledamöterna Hans Granberg, Bernt Ingman, Bo Kastensson, Joen Magnusson och Jan Rynning. Till styrelseordförande valdes Bo Kastensson.

Hans Granberg, född 1953, är VD för Investment AB Karlsvik, han är f.n. ordförande i ett flertal dotterbolag inom samma koncern. Han äger privat 2.150.000 aktier och via bolag 142.300 aktier i Pricer AB.

Bernt Ingman, född 1954, är ordförande för G&L Beijer AB. Han är även styrelseordförande i Schneidlerföretagen AB och styrelseledamot i Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Han var tidigare bl.a. CFO i Husqvarna AB och Munters AB. Han äger f.n. inga aktier i Pricer AB.  

Bo Kastensson, född 1951, valdes till styrelsens ordförande. Han är tidigare koncernchef i bl.a. Bewator Group AB och Incentive Development AB och f.n. ordförande i Doro AB, Coromatic Group AB samt Industrial Advisor i EQT. Han var tidigare styrelseledamot i Pricer under 2007 – 2013. Han har för närvarande inga aktier i Pricer AB.

Joen Magnusson, född 1951, är vice ordförande i G&L Beijer AB, där han tidigare var koncernchef. Han var tidigare bl.a. koncernchef i Skrinet AB. Han var tidigare styrelseledamot i bl.a. Beijer Electronics AB och Doro AB. Han har f.n. inga aktier i Pricer AB.

Jan Rynning, född 1954, är advokat i advokatfirman G Grönberg Advokatbyrå. Han är är föreslag som ny ordförande i Lightlab AB och Cell Impact AB. Han har tidigare styrelseordförande i bl.a. Clock Provobis AB, Mandator AB, Morphic AB och Enea AB. Han har f.n. inga aktier i Pricer AB.

Valberedningens utformning
Årsstämman beslutade att godkänna ett alternativt förslag angående valberedningens utseende och arbete. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största ägarna eller ägargrupperingarna samt en ledamot som är oberoende från övriga större ägare och företräder Pricers små aktieägare.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Inrättande av Aktiesparplan
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag on inrättande av Aktiesparplan för alla anställda och Prestationsplan för ledning och nyckelmedarbetare samt, under respektive plan, överlåtelse av egna aktier, överlåtelse av överblivna egna aktier från tidigare planer, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 7:e maj 2014 kl. 09:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                    Hemsida: www.pricer.com
Västra Järnvägsgatan 7                                                                       Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm                                                                           Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer