Skip to content

Årsstämma den 25 april 2012

Share:

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 25 april 2012 varvid 23 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 42 aktieägare. Bland annat fat...

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 25 april 2012 varvid 23 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 42 aktieägare. Bland annat fattades följande beslut:

Beslut om utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning med 0,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april och utdelning kommer att utbetalas den 4 maj 2012.

Beslut om arvoden
Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 1 250 000 kronor fördelade på 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter. Detta är en höjning med 200 000 kr0nor jämfört med föregående år på grund av ytterligare en ledamot.

Val av styrelse
Omval beslutades av ledamöterna Mikael Bragd, Bo Kastensson, Peter Larsson och Bernt Magnusson samt nyval av Indra Åsander. Till styrelseordförande omvaldes Peter Larsson.

Val av revisor
Omval beslutades av KPMG AB som revisor för tiden intill den årsstämma som hålls 2016.

Valberedningens utformning
Årsstämman beslutade att godkänna förslaget angående valberedningens utseende och arbete. Därmed består valberedningen av styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största ägarna samt en ledamot som är oberoende från övriga större ägare och företräder Pricers små aktieägare.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att följa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 26:e maj 2012 kl. 09:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22
                                                                                                                                       Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna
                                                                                                                                        Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer