Skip to content

Årsstämma den 23 april 2010

Share:

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 23 april 2010 varvid 13 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 31 aktieägare. Bland annat fat...

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 23 april 2010 varvid 13 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 31 aktieägare. Bland annat fattades följande beslut: Beslut om arvoden Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 1 050 000 kronor fördelade på 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter. Detta är en minskning av det totala arvodet eftersom styrelsen beslutades bestå av fyra istället för fem ledamöter, men utgör annars samma individuella belopp som för föregående år. Val av styrelse Omval beslutades av ledamöterna Mikael Bragd, Bo Kastensson, Peter Larsson och Bernt Magnusson. Till styrelseordförande omvaldes Peter Larsson. Daniel Furman hade avböjt omval. Valberedningens utformning Årsstämman beslutade att godkänna förslaget angående valberedningens utseende och arbete. Därmed består valberedningen av styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största ägarna samt en ledamot som är oberoende från övriga större ägare och företräder Pricers små aktieägare. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade att följa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. För ytterligare information, vänligen kontakta: Charles Jackson, CEO, Pricer AB: 08-505 582 00 I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 23 april 2010 kl. 17:30.

Bifogade filer