Skip to content

Årsstämma den 1 april 2008

Share:

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 1 april 2008 varvid 20 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 47 aktieägare. Bland annat fatt...

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 1 april 2008 varvid 20 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 47 aktieägare. Bland annat fattades följande beslut:

Beslut om arvoden
Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 1 525 000 kronor fördelade med 450 000 kronor till ordförande, 275 000 till vice ordförande och 200 000 kronor till övriga ledamöter. Detta är en höjning från totalt 800 000 kronor föregående period.

Val av styrelse
Omval skedde av ledamöterna Daniel Furman, Magnus Schmidt och Akbar Seddigh. Mikael Bragd, Bo Kastensson och Peter Larsson valdes till nya styrelseledamöter. Akbar Seddigh utsågs till ordförande i styrelsen. Jan Forssjö och Elie Barr hade avböjt omval.

Mikael Bragd, född 1962, är civilekonom från Handelshögskolan I Stockholm inom marknadsföring och finansiering och är sedan 2005 vice verkställande direktör och chef över Electrolux North. Mikael Bragd har också arbetat inom Speed Ventures, Duni, Pepsi Cola och Procter & Gamble.

Bo Kastensson, född 1951, har en fil. kand.-examen från Lunds universitet. Bo Kastensson är ordförande i styrelsen för Coromatic Group AB, Caretech AB och Doro AB och han har tidigare arbetat inom Bewator, Sensistor och Metric med flera bolag.

Peter Larsson, född 1964, är civilingenjör från Stockholms universitet inom data- och systemvetenskap. Peter Larsson är sedan 2007 verkställande direktör i EPiServer AB och har tidigare arbetat inom Protect Data, Pointsec och Ericsson med flera bolag.

Val av revisor
Till revisor omvaldes KPMG Bohlins AB och Åsa Wirén Linder blir ansvarig revisor. Kari Falk avtackades efter 8 år som ansvarig revisor i Pricer.

Valberednings utformning
Årsstämman beslutade att godkänna förslaget angående valberedningens utseende och arbete. Stämman beslutade dock om en komplettering i det avseendet att valberedningen utökas med en ledamot som är oberoende från övriga större ägare och företräder Pricers små aktieägare. Därmed består valberedningen av styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största ägarna samt ovan nämnda ledamot.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att följa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 100 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport.

Incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade att emittera 20 000 000 teckningsoptioner samt i övrigt godkänna införandet av ett globalt incitamentsprogram riktat till anställda i Pricer.

Varje teckningsoption skall, under perioden till och med den 30 juni 2012, berättiga till teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen skall utgöra 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma det helägda dotterbolaget Pricer Communication AB och skall användas för optionsprogram i enlighet med den optionsplan som föreslagits av styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD Pricer AB, 08-505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 2 april kl. 13:45

Bifogade filer