Riskhantering

Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Finansiella tillgångar i Pricer består främst av kundfordringar och banktillgodohavanden.
Se mer detaljerad information i årsredovisningen, not 20.

Finansiell riskhantering inom Pricerkoncernen

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.

Riskhanteringen styrs av en av styrelsen fastställd finanspolicy som har till syfte att begränsa och kontrollera dessa risker. Policyn bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Koncernens finansiella transaktioner hanteras centralt av moderbolaget. Ekonomifunktionen i moderbolaget sköter koncernens likviditetshantering och förser dotterbolag med eventuella likviditetsbehov. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

Valutarisk

Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade betalningsflöden, benämnd transaktionsexponering. Exponering för valutarisker förekommer vidare i finansiella tillgångar, främst lån till dotterbolag och banktillgodohavanden i utländsk valuta. Valutarisker återfinns också i omräkningen av utländska dotterbolags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering. Företaget har inte säkrat omräkningsexponering i utländsk valuta, bortsett från interna lån som upptas i Euro och US-dollar beroende på dotterbolagens respektive redovisningsvaluta.

Pricers policy är att begränsa transaktionsexponeringen genom att matcha flöden i valuta genom att teckna kundkontrakt i US-dollar samt att använda valutaklausuler i offerter och avtal. Under 2019 hade Pricer betalningsflöden främst i euro och US-dollar. Under 2018 togs beslut om att inte terminssäkra prognostiserade framtida valutaflöden. Pricers orderstock per årsskiftet var i euro och US-dollar. Inköp av komponenter och färdiga produkter sker främst i US-dollar. Per den 31 december 2019 fanns inga utestående terminskontrakt.

Ränterisk

Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassaflödet eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder. Pricer har idag inga fastförräntade tillgångar utan likvida medel är placerad som bankinlåning. En förändring i ränteläget får därför en direkt påverkan på koncernens resultat.

Kreditrisk

Kreditrisken är risken för att motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella avtalsförpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran. Pricers försäljning är fördelad på ett stort antal kunder med geografisk spridning. Koncernen har upprättat rutiner för hur värdering av krediter och osäkra fordringar skall hanteras samt beslutsnivåer för olika kreditlimiter. Pricer har mångårig kännedom om majoriteten av sina kunder vilka i huvudsak utgörs av stora detaljhandelsföretag eller kedjor och kundförlusterna har historiskt varit små.

Finansiella kreditrisker

Hanteringen av de finansiella kreditrisker som uppkommer i ekonomiförvaltningen, bland annat vid placering av likviditet regleras i Pricers finanspolicy. Transaktioner sker endast inom fastställda limiter och med utvalda kreditvärdiga motparter. Policyn för ränte- och kreditrisker är att eftersträva en låg riskprofil. Placering av tillfälliga likviditetsöverskott får endast ske i instrument utgivna av institut med högsta rating och hos etablerade bankförbindelser.

Refinansieringsrisk

Refinansieringsrisk utgör risken att inte kunna möta behovet av framtida finansiering. Utöver tillgängliga likvida medel har Pricer en outnyttjad checkräkning uppgående till 50 MSEK samt ytterligare 50 MSEK i kreditlöfte för att säkra tillgång till likvida medel för Pricers fortsatta utveckling. Lånelöftet innehåller villkor kopplat till koncernens resultat.