Riskhantering

Risker och riskhantering
Pricer är genom sin verksamhet utsatt för olika risker både operativa, marknadsmässiga och finansiella sådana. Bolagets riskhantering syftar till att identifiera, kontrollera och minska dessa i anslutning till verksamheten. Flertalet av bolagets risker hanteras löpande via moderbolaget genom deras ansvar för produktutveckling, projektutveckling, inköp, försäljning och kundservice. Koncernens finansiella risker hanteras i huvudsak av moderbolaget. Dotterbolagen inom koncernen hanterar också löpande marknads- och verksamhetsrisker relaterat främst till deras respektive kunder och marknader.

Försäkringar
Pricer har koncerngemensamma försäkringar som årligen revideras av oberoende extern part. Försäkringarna omfattar bland annat egendom, avbrott, produktansvar, cyber, transport och ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

HÅLLBARHETSRISKER

RISKBESKRIVNINGHANTERING
MiljöpåverkanFör Pricer så kommer miljöriskerna i huvudsak från regler och krav som rör koldioxidutsläpp och att dessa kontinuerligt skärps.Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra sina leveranser och sin produktionskedja. En effektiv lagerhållning möjliggör att marknadens krav kan bemötas bättre med mindre belastning på miljön.
Arbetsmiljö,
hälsa och
säkerhet
Risk finns att Pricer inte uppnår sina mål avseende mångfald, nolltolerans till diskriminering och trakasserier. Risk finns att bolaget kan påverkas negativt av olyckor eller incidenter vid installation hos kund som utförs av bolaget eller dess partners.Pricer utbildar och informerar all sin personal om bolagets policy i dessa frågor. De olyckor i arbete som framförallt kan uppstå är höghöjdsolyckor vid installation av bolagets utrustning hos kund. I syfte att minska sådana risker har bolaget initierat ett utbildningsprogram.
LeverantörskedjanEnligt Amnesty International finns det ett antal länder där det finns en hög risk för kränkning av mänskliga rättigheter exempelvis i form av barnarbete, tvångsarbete eller påtvingat arbete. Pricer har underleverantörer i ett antal av dessa länder.För Pricer är det vitalt att mänskliga rättigheter följs. Bolaget ställer samma krav på sina underleverantörer. Pricer genomför regelbundna kontroller och följer upp att eventuella brister åtgärdas.
RegelefterlevnadKorruption och mutor förekommer på ett flertal marknader där Pricer är aktiv via försäljning och/eller inköp av produkter. Risk finns att anställda inlåter sig i korrupta handlingar.Pricer arbetar för en aktiv spridning av bolagets uppförandekod och det värde bolaget ser i att den samma följs. Interna kontrollrutiner finns för att upptäcka och förebygga avvikelser. Bolaget har inrättat en möjlighet för anställda att anonymt göra en whistleblowing vid eventuella oegentligheter.
OPERATIVA RISKER

RISKBESKRIVNINGHANTERING
KunderEn stor del av Pricers försäljning kommer från ett fåtal kunder och marknader.Bolaget arbetar aktivt med att bredda sin kundbas och den geografiska spridningen.
LeverantörerPricer har behov av stabila och kompetenta underleverantörer för att erhålla produkter i tid med god kvalitet. Covid-19 har medfört en ansträngd situation vad gäller tillgången på komponenter där både ledtider och prisutveckling kan komma att påverkas. Även tillgången till logistiklösningar är kraftigt
reducerad, till följd av den pågående pandemin.
Bolaget fördelar sin produktion mellan ett antal underleverantörer för att skapa en flexibel produktionslösning. Bolaget använder även standardkomponenter så långt det är möjligt.
Kompetens
och personalförsörjning
God tillväxt och lönsamhet förutsätter tillgång till nyckelkompetens inom ett flertal områden.Pricer arbetar aktivt med att göra bolaget till en attraktiv arbetsplats baserat på kunskap, erfarenhetsutbyte och mångfald. Genom kunskapsöverföring och arbetsprocesser söker Pricer säkerställa att kompetensen behålls inom företaget.
IT- &
informationssäkerhet
Pricers verksamheter är i hög grad beroende av en välfungerande IT-miljö. Avbrott och störningar i IT-systemen kan få konsekvenser. Vidare kan intrång i IT-miljön eller brister i hantering av kund-, medarbetarinformation eller affärskritiska data som hanteras i IT-miljön leda till minskat förtroende samt
innebära en negativ påverkan på koncernens resultat.
Pricer arbete löpande med att effektivisera och digitalisera verksamheten. Arbetet med informationssäkerheten har under året intensifierats, bl.a. mot en ISO 27001 efterlevnad. Pricer ser ständigt över vad som kan göras för att minimera riskerna ytterligare genom att bland annat tillföra nya teknologier, exempelvis artificiell intelligens för att effektivare förhindra virusattacker och intrång, samt utbildning av medarbetare.
MARKNADSRISKER

RISKBESKRIVNINGHANTERING
KonkurrenterI dag finns ett flertal företag och mindre regionala bolag med liknande produkter som konkurrerar med Pricer. En strukturell förändring av branschen, t. ex. att någon konkurrent lierar sig med en stark partner, skulle kunna innebära ett hot mot övriga aktörer på marknaden.Pricer har en stark marknadsnärvaro med en stor installerad bas och ett inarbetat varumärke på ett flertal av sina nyckelmarknader. Den egna närvaron kompletteras av ett stort partnernätverk för att möjliggöra ett nära samarbete med såväl befintliga som nya kunder. Detta säkerställer att bolaget behåller sin position och därmed sina marknadsandelar.
Konkurrerande teknikPricer använder nära infraröd teknik i sina ESL-system, vilket innebär en säkrare och mer störningsfri kommunikation än den konkurrerande radiotekniken. Ny konkurrerande teknik kan utgöra ett hot i framtiden.Pricers infraröda teknik erbjuder säkrare kommunikation och snabbare hastighet än den konkurrerande radiotekniken. Bolaget följer dock noggrant utvecklingen hos konkurrenterna och på marknaden i övrigt för att se om någon ny teknik utvecklas.
UtvecklingsprojektNyutveckling av produkter medför en risk att dessa inte uppfyller teknisk funktionalitet eller motsvarar förväntningar. Detta kan leda till risker för nedskrivningsbehov av aktiverade utvecklingskostnader och ökade garantikostnader.Pricer följer löpande efterfrågan på bolagets olika produkter för att säkerställa att nedskrivningsbehov inte uppstår. Bolaget erbjuder marknadsmässiga garantier för installationer hos kund.
FINANSIELLA RISKER

RISKBESKRIVNINGHANTERING
ValutorFörändringar i valutakurserna kan påverka resultatet, balansräkningen och kassaflödet negativt. Pricer har en valutarisk framförallt genom försäljning i EUR och USD samt inköp USD.Pricer följer löpande nettoexponeringen i respektive valuta. Bolaget använder i vissa fall valutaklausuler i offerter och avtal. Bolaget strävar efter att till så stor grad som möjligt matcha intäkter och utgifter i samma valuta, främst genom ökad försäljning i USD.
RäntorFörändringar i marknadsräntor kan påverka resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödet negativt. Ränteriskexponeringen uppstår huvudsakligen från utestående externa lån.Pricer har under året inte haft någon extern upplåning. Bolagets finanspolicy kräver att bolaget har en låg riskprofil och att finansiella investeringar ska ha en förfallotid på max ett år.
Kredit-/MotpartsriskRisken består i att motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella ansvarsförpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran.Pricers kreditrisk avser i huvudsak kundfordringar. En kreditlimit fastställs för motparten vilken innehåller en bedömning av hur kundförluster kan minimeras.
Refinansiering och
likviditetsrisk
Risken består i att finansieringsmöjligheterna är begränsade när lån ska omsättas, samt att betalningsförpliktelser inte kan
uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Pricer har under året inte haft några långfristiga lån, vilket minskar behovet av refinansiering. Bolaget har även tillgång till en outnyttjad checkräkningskredit motsvarande 50 MSEK.

För finansiella risker se vidare upplysningar i årsredovisningen, not 20.