Bolagsstyrning

Ett viktigt inslag i Pricers företagskultur och i koncernens värderingar är god bolagsstyrning. Syftet är att stödja styrelse och ledning i arbetet för att öka kundnyttan samt värde och transparens för aktieägarna.

Tillämpning av koden

Pricer är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Till höger återfinns bolagsstyrningsrapporter från 10 år tillbaka i tiden, dessa återfinns även i årsredovisningen för respektive år och sidnumreringen är densamma i båda dokumenten för att underlätta för läsaren. I bolagsstyrningsrapporten finns uppgifter om styrelsens och utskottens arbete under respektive år.

Mer information om bolagsstyrningskoden finner du på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings webbplats www.bolagsstyrning.se