Policy för aktiemarknadsinformation

Grunden för Pricers aktiemarknadsinformation är att alla parter ska tillförsäkras snabb, samtidig, korrekt, relevant och tillförlitlig information. Pricers information om finansiell ställning och ekonomisk utveckling ska minst leva upp till de minimikrav som ställs på företag noterade på Stockholmsbörsen.

Offentliggörande

Pricer förmedlar kurspåverkande information genom att distribuera pressmeddelande. Detta ska ske så snart som möjligt efter att beslutet fattats, valet ägt rum eller händelsen blivit känd för bolaget, i enlighet med börsens regelverk.

Tyst period

I samband med rapporttillfällen iakttar Pricer en ”tyst period” från rapportperiodens (kvartalet, året) slut till dess att resultatet från denna period har offentliggjorts. Detta innebär att Pricer under perioden inte diskuterar eller kommenterar finansiella resultat.

Informationsläckor

Vid misstanke eller indikation om informationsläckage, avgörs i samråd med Stockholmsbörsen om huruvida informationsläckaget kan vara kurspåverkande. Därefter beslutas om åtgärder, såsom till exempel stopp för handel med aktien.

Ryktesspridning

Pricers policy är att inte kommentera spekulationer eller rykten, såvida börsreglerna inte föreskriver annat.

AKTIEN

  • VISA MER
  •