Finansiella definitioner

Utöver de finansiella nyckeltal som omfattas av IFRS regelverk inkluderar denna rapport även andra nyckeltal och mått, s.k. alternativa nyckeltal, som Pricer anser vara viktiga för att följa upp, analysera och styra verksamheten. Dessa nyckeltal och mått ger även bolagets intressenter användbar information om bolagets finansiella ställning, resultat och utveckling på ett konsekvent sätt.

ALTERNATIVA NYCKELTALDEFINITIONORSAK TILL ANVÄNDNING
BruttoresultatNettoomsättning minus Kostnad för sålda varor.Bruttoresultatet är ett viktigt mått för ledningen då det används för att analysera verksamhetens underliggande utveckling rensat för exempelvis produktmix och prisförändringar som kan ge kraftiga svängningar i nettoomsättningen.
BruttomarginalBruttoresultat i procent av nettoomsättning.Bruttomarginalen används såväl i den interna utvärderingen av enskilda affärer som för att följa utvecklingen över tiden för bolaget som helhet.
RörelsekostnaderAvser försäljningskostnader, administrationskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader som ingår i den löpande verksamheten.Rörelsekostnaderna ger en samlad bild av de kostnader som belastar den löpande verksamheten och är ett viktigt mått internt som ledningen kan påverka i hög utsträckning.
Jämförelsestörande kostnaderKostnader av engångskaraktär som inte tillhör den löpande affärsverksamheten, exempelvis personalkostnader relaterade till omstruktureringarMåttet används av ledningen för att förstå vilka kostnader som inte tillhör den underliggande löpande verksamheten.
Rörelsekostnader justerade för jämförelsestörande kostnaderRörelsekostnader minus jämförelsestörande kostnader.Nyckeltalet används av ledningen för att möjliggöra jämförbarhet av rörelsekostnaderna mellan perioder samt prognostisera framtida kostnadsutveckling.
RörelseresultatResultat före finansiella poster och skatt.Rörelseresultatet ger en samlad bild av den totala resultatgenereringen i den operativa verksamheten. Detta är ett mycket viktigt mått internt som ledningen kan påverka i högre utsträckning än nettoresultatet.
RörelsemarginalRörelseresultat i procent av nettoomsättning.Rörelsemarginalen är ett av ledningens viktigaste mått för uppföljning av verksamheten då det mäter bolagets förmåga att omvandla nettoomsättning till rörelseresultat.
Eget kapital per aktie före/efter utspädningEget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med viktat antal aktier före/efter utspädning på balansdagen. Utspädningseffekt kan uppkomma från bolagets utestående teckningsoptioner eller aktiesparprogram.Måttet används för visa på det egna kapitalets utveckling per aktie över tid samt att möjliggöra jämförbarhet med andra bolag.
Resultat per aktie före/efter utspädningPeriodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning under perioden. Utspädningseffekt kan uppkomma från bolagets utestående teckningsoptioner eller aktiesparprogram.Måttet används för visa på resultatets utveckling per aktie över tid samt att möjliggöra jämförbarhet med andra bolag.
OrderingångVärdet av bindande kundorder, fakturerade serviceavtal samt avrop under ramavtal. Förväntat framtida värde av ramavtal ingår ej.Orderingången används för att mäta efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under en given period. Måttet är också en viktig trendindikator om efterfrågan ökar/minskar mellan perioder.
OrderstockVärdet av orderingång som ej fakturerats.Storleken på orderstocken ger en indikation om nettoomsättningens utveckling på kort till medellång sikt.
Återkommande aktierÅterkommande intäkter motsvarar värdet på tillhandahållna pågående kontrakterade tjänster över en kontraktsperiod, vilka automatiskt förnyas eller löper bortom de nästkommande 12 månaderna, och som ensidigt kan återkallas av Pricer ifall kunden inte betalar.Visa hur stor del av den externa omsättningen som är återkommande. Återkommande intäkter är främst intäkter från underhåll och supporttjänster samt digitala prenumerationstjänster.
SoliditetEget kapital i procent av totala tillgångarnaEtt traditionellt mått som ger en indikation på företagets förmåga att betala sina skulder.
RörelsekapitalIcke räntebärande omsättningstillgångar (exklusive likvida medel) reducerade med avsättningar och icke räntebärande kortfristiga skulder.Måttet används för att förstå och förutse utvecklingen av bolagets likvida medel.
P/S-talAktiekursen på balansdagen dividerat med nettoomsättning per genomsnittligt antal aktier.Ett traditionellt mått på bolagets värdering i förhållande till omsättningen som möjliggör jämförbarhet med andra bolag.

AKTIEN

  • Visa mer
  • 

LÄNKAR