Ersättning

Principer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Till ledande befattningshavare har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. Med ledande befattningshavare avses VD, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Pricer ska erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Lönenivån ska vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga mål. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen. Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

VDs uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. Några ledande befattningshavare har konkurrensförbud under uppsägningstiden. Under uppsägningstiden och tiden som konkurrensförbudet gäller utges ersättnings till befattningshavaren.

Ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman 2016 antog ett optionsprogram till VD och andra ledande befattningshavare om 1 045 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,93 procents utspädning av antal aktier.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 27 maj 2019 till och med 27 juni 2019 till teckning av en B-aktie i Pricer AB. Teckningskursen har fastställts till 12,80 SEK, vilket motsvarar 150 procent av Pricer-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 29 april till och med den 13 maj 2016. Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren är anställd i Pricer-koncernen fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske.

LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

BenämningAntalUtfärdande årLösenkurs, SEKFörfallodag
TO 16475 000201612,806/27/2019

Priset per teckningsoption motsvarade marknadsvärdet, varför det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för koncernen i samband med en sådan teckning.

Priset per teckningsoption motsvarade marknadsvärdet, varför det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för koncernen i samband med en sådan teckning.

Årsstämman 2017 beslutade om ett aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare varigenom deltagarna efter en initial investering i aktier av serie B erhåller en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 228 tusen aktier av serie B.

Årsstämman 2018 beslutade om ett aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare varigenom deltagarna efter en initial investering i aktier av serie B erhåller en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 409 tusen aktier av serie B.

Årsstämman 2019 beslutade om ett aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare varigenom deltagarna efter en initial investering i aktier av serie B erhåller en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 316 tusen aktier av serie B.

Årsstämman 2020 beslutade om ett aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare varigenom deltagarna efter en initial investering i aktier av serie B erhåller en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 525 tusen aktier av serie B.

Ersättning till styrelsen 2020

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med totalt 1 650 000 kronor, varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska i tillägg utgå med 50 000 vardera.