Ersättning

Principer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören tillika koncernchefen i Pricer samt personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Pricer AB:s (”Pricer” eller ”Bolaget”) koncernledning. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman särskilt, som till exempel arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

1. Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Pricer är en ledande global aktör inom digital butikskommunikation med lösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer slutkundens köpupplevelse. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricers målsättning är att med utgångspunkt i den digitala kommunikationsplattformen bestående av såväl hårdvara som avancerad mjukvarufunktionalitet skapa en plattform i butiken som möjliggör snabbare och bättre beslutsfattande utifrån de KPI’er som är viktigast för verksamheten. För att stärka sin position på marknaden arbetar Bolaget efter en strategi som består av följande fokusområden – produkt- och systemutveckling, inköp & logistik, tjänsteerbjudande och hållbarhet. En framgångsrik implementering av Pricers affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Pricers ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se Bolagets hemsida www.pricer.com.

I Bolaget har inrättats årliga aktiesparprogram. Dessa har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

2. Formerna för ersättning m.m.
Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga ersättningar. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för Bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Rörlig kontantersättning
Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. VD och övriga ledande befattningshavare kan erhålla ett maximalt belopp motsvarande 50 % av en årslön. Den rörliga kontantersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella mål för koncernen såsom försäljningens och rörelseresultatets utveckling. Därutöver kan individuella mätbara finansiella mål förekomma. Viktning görs relativt mellan målen baserat på vilket fokus man vill ge ledningen. Målen ska vara utformade så att de främjar Pricers affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom Pricer.

Pensionsförmåner
Ledande befattningshavares pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkringsförmåner, är avgiftsbestämda. Till VD och till övriga ledande befattningshavare avsätts ett belopp som motsvarar högst 25 % av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner
Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst 10 % procent av den fasta årliga lönen.

Extraordinär ersättning
Ytterligare kontantersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års fast lön. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Utländska anställningsförhållanden
För ledande befattningshavare utanför Sverige, vars anställningsförhållanden lyder under andra regler än svenska, kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis och anpassning får därmed ske. I de fallen ska dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt tillgodoses.

3. Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.
Styrelsen, i egenskap av Bolagets ersättningsutskott, ska bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. Det bakomliggande syftet med rörlig kontantersättning är att uppmuntra och belöna åtgärder som skapar värde och stödjer Bolagets mål och affärsstrategi. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning som dessa har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare beslutas av styrelsen i egenskap av Bolagets ersättningsutskott.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

4. Anställningstid och upphörande av anställning
Ledande befattningshavare ska vara anställda tills vidare. VDs och övriga ledande befattningshavares uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och från Bolagets sida. Avgångsvederlag och fast lön under uppsägningstid utgår till VD och övriga ledande befattningshavare med högst 12 månaders fast lön. Egen uppsägning från befattningshavarens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag för motsvarande tidsperiod. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om 24 månader efter anställningens upphörande.

5. Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

6. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. Styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I arbetet ingår även att bereda förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska därtill följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Riktlinjerna ska gälla till dess nya riktlinjer har antagits av stämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. För det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett ersättningsutskott ska vad som sägs i dessa riktlinjer om styrelsen i egenskap av Bolagets ersättningsutskott gälla för ersättningsutskottet.

7. Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå dessa riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Långsiktigt incitamentsprogram

Vid årsstämman 2019, 2020, 2021 respektive 2022 fattades beslut om prestationsbaserade aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pricerkoncernen. Efter en initial investering av deltagaren i Pricers B-aktie till marknadspris (”sparaktier”) erhåller deltagaren en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. För tilldelning krävs att deltagaren alltjämt är anställd i Pricerkoncernen samt har bibehållit sparaktierna under intjänandeperioden.

Från aktiesparprogrammet 2019 kan maximalt 240 000 aktier överföras vederlagsfritt till deltagarna i juni 2022, i det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen under mätperioden 2019–2021 uppnås fullt ut.

Från aktiesparprogrammet 2020 kan maximalt 330 000 aktier överföras vederlagsfritt till deltagarna i juni 2023, i det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen under mätperioden 2020–2022 uppnås fullt ut.

Från aktiesparprogrammet 2021 kan maximalt 418 500 aktier överföras vederlagsfritt till deltagarna i juni 2024, i det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen under mätperioden 2021–2023 uppnås fullt ut.

Från aktiesparprogrammet 2022 kan maximalt 420 000 aktier överföras vederlagsfritt till deltagarna i juni 2025, i det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen under mätperioden 2022–2024 uppnås fullt ut.

Ersättning till styrelsen 2022

Årsstämman 2022 beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med totalt 2 275 000 kronor, varav 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska i tillägg utgå med 50 000 vardera.