Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Pricers utdelningspolicy innebär en årlig utdelning om minst 50 procent av bolagets resultat efter skatt. Den årliga utdelningsnivån ska anpassas till bolagets strategi och finansiella ställning, kombinerat med investeringsbehov och risker som styrelsen anser vara relevanta.

Utdelning 2022

Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 SEK (1,00) per aktie med en senarelagd utbetalningstidpunkt i november 2022. Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

IR-KONTAKT